Stretnutie mužov 2012

Fotogaléria


Zo Stretnutia mužov…

„Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok.“
(1Tim 2,8)

Na pozvanie Centra voľného času bl. Jána Pavla II. a Katolíckeho spoločenstva Marana Tha sa stretlo stopäťdesiat chlapcov a chlapov, aby spoločne chválili Pána. A chvály hlbokým basom v podaní zarastených, podsaditejších a potiacich sa chlapov už stoja za niečo… Aj tohtoročné 10. Stretnutie mužov v dňoch 16.-18. augusta, bolovďaka spoločenstvu Maranatha veľmi dobre zorganizované. Okrem výborného pohostenia a pohody to boli hlavne skvelí ľudia. Brat diakon redemtorista Jozef Mihok a jeho homílie, Ján Juščák s kapelou a spievané chvály a ako každý rok,perfektné moderovanie s humorom a vtipmi v podaní Petra Štupáka a k tomu výnimočný hosť. Tentoraz prijal pozvanie do Prešova laický misionár Colin Symes zo škótskeho Edinburgh u. Je členom spoločenstva Community Church Edinburgh, kde je zodpovedný za misie.. V tomto duchu mal pre mužov pripravenú sériu príhovorov. Zmluva, jej starozákonné podoby, formy, významy… Hovoril o zmluve, ktorá je zo strany Stvoriteľa stále platná a aktuálna, kým zo strany človeka je často porušovaná. Toto neustále porušovanie dohody človekom sa nedá zo strany Najvyššieho naprávať ničím iným iba milosrdenstvom, …maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom… To je jediná nádej pre spásu človeka. Modlitbu Korunky k Božiemu milosrdenstvu, vníma Colin Symes ako naozaj univerzálnu a spájajúcu všetkých veriacich. Táto modlitba sa vzniesla v posledný deň stretnutia k Nebu… V dnešných časoch, zdá sa, vidieť v kostoloch len zopár mužov. V rodinách, zdá sa, vnímame pomenej manželov, ktorí sú autoritou a oporou manželiek a matiek pri výchove detí. Snáď bez veľkého pesimizmu sa dá hovoriť o zlyhávaní otcovstva, mužnosti, duchovnosti mužov… Stretnutie mužov je jednou z ciest, ktorá má za cieľ pokúsiť sa vracať mužom stratenú autoritu, odvahu a silu, aby boli mužmi modlitby a viery a šírili Kristovu lásku. Boli sme stvorení pre veľké veci, tak sa ich zmocnime! Zaznieval tu počas troch dní rachot bubnov, vlajky, skandovaný potlesk, chorály na oslavu Víťaza. Nie, nehovorím o futbalovom zápase, hoci naokolo samý chlap. Tu bol Víťaz známy už od prvých chvíľ.

Ruky dvíhané k nebu, tanec, smiech, hlboké svedectvá, slzy …To by ste, ženy, mali vidieť… Vyvrcholením Stretnutia mužov bola v nedeľu 19. augusta jedinečná jubilejná 10. Púť mužov do Gaboltova, na ktorej sa každý rok stretáva viac ako 1000 mužov z celého Slovenska.

Aké je dobré a milé,
keď bratia žijú pospolu.
Je to sťa vzácny olej na hlave,
čo steká na bradu, na Áronovu bradu,
čo steká na okraj jeho rúcha.
Sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky.
(Ž 133)

(text PeS)


Verný v zmluve

Jubilejná 10. púť a stretnutie mužov, ktoré predchádza tejto púti každý rok, sa nieslo v duchu zmluvy, vernosti a milosrdenstva. Muži túžaci po prítomnosti Boha a všetkého, čo súvisí so zmluvou –„CHESED“/ hebr./, ktorú s nami uzavrel Boh sa zišli v dňoch 16.- 18.08. 2012 v KPC Jána Pavla II.v Prešove, sídl. Šváby, aby takto dopĺnili svoje prázdne miesta v srdci. Prednášajúci, brat Colin Symes zo Škótskeho Edinburgu, inak veľmi dobre vybavený slovenčinou, svojou charizmou hneď zaujal. Ale hlavne témou, ktorú si pre nás pripravil. Zmluva- kľúčová vec svätého písma. Starý zákon a Nový zákon.Už v raji Boh uzavrel zmluvu s človekom, ale človek zmluvu nedodržal. Boh však zostáva verný a sľubuje, že nám pošle Spasiteľa. A tak uzatvára ďalšiu zmluvu. Noe pripravuje archu zmluvy a zvieratá, ktoré sa s ním plavia, sú ako obete tejto zmluvy.Lenže po čase človek znova zlyháva.Boh však je naďalej verný a vyberá si Abrama, aby mohol plniť to, čo sľúbil v raji. A Abram, ako veľký otec, sa stáva Abrahámom – otcom mnohých. Boh vdychol do jeho srdca svoho Ducha a mení mu meno. Pridáva zo svojho starozákonného mena JAHVE písmeno do mena Abrama a jeho manželky Sáry. Takto Boh je naďalej verný , ale človeku sa v tomto nedarí. Boh povoláva Mojžiša, ukazuje mu cestu a svoju vernosť židovskému vyvolenému národu a uzatvára na hore Sinaj ďalšiu zmluvu.Vieme, ako hneď v prvom prípade židovský národ porušil zmluvu... Boh ale túži dostať sa k nám cez zmluvu s Abrahámom, je veľký vo svojom milosrdenstve a skrze vieru sme Abrahámovými synmi a skrze Ježiša sme zahrnutí v Jeho milosrdenstve. Nebeský Otec, aby dopĺnil zmluvu nám posiela sľúbeného Spasiteľa – svojho jediného Syna. Ježiš, naplnený Duchom prijíma túto
úlohu a berie na svoje ramená bremeno zmluvy a plní Otcovu vôľu. Uzatvára Novú zmluvu a pečatí ju vlastnou krvou vyliatou na kríži. Vstal zmŕtvych a dielo bolo dokonané.Ježiš svojim príchom neprišiel nás len vykúpiť z hriechu, ale stal sa človekom, aby sme sa my mohli stať Božímo deťmi! A to je úžásná správa pre nás všetkých! 

Myslím, že každé dieťa túži po otcovi. Ako otec po synovi. Syn vidí vo svojom otcovi vzor, pozerá a učí sa od neho a neskôr snaží sa mu vyrovnať. Zvykne sa chváliť tým, čo jeho otec robí, čím je a pod. Tak aj my, sme Božími deťmi a máme svojho Nebeského Otca, ktorý po nás túži. Je aj našou túžbou ísť k Nemu? Máme túžbu hovoriť o tom, aký je dobrý, čo všetko pre nás urobil a stále robí, o jeho milosrdenstve a láske? Chcem aj my sa k Nemu priblížiť? Zdá sa nám to nedosiahnuteľné? Možno len treba zostať verný, lebo Boh chce zjaviť svoj charakter cez Ducha aj k nám! 

Áno, každá zmluva prináša isté sebaobetovanie, ale zároveň oslobodzuje. Veľmi často aj my uzatvárame zmluvy. Kľúčová vec je manželstvo. Uzatvárame túto zmluvu pred Bohom a vieme, že dávame niečo zo seba tomu druhému.Lenže táto zmluva nám prináša veľké bohatstvo a milosť. Naše deti. Ony sú pečaťou tejto zmluvy. Učíme ich prvé kroky, slová a snažíme sa ich viesť životom, mnoho pre nich obetujeme.Častokrát sa z nich tešíme, ale žiaľ, niekedy sme aj zarmútení. Ale odpúšťame a ideme s nimi ďalej. Pre naplnenie vlastných potrieb ich vlastne nepotrebujeme. Ale túžime a ich chceme! Náš nebeský Otec nás takisto nepotreboval, ale túži a teší sa z každého z nás! Miluje nás, odpúšťa vo svojom veľkom milosrdenstve, vedie nás, pomáha nám a túži byť s nami! Či neprídu naše deti prosiť o pomoc ak ju potrebujú? Tak robme aj my, prosme svojho nebeského Otca, on sa postará! A preto Boh ostáva stále verný vo svojej zmluve! 

Skrze Ježiša nás oživil a pozýva nás, aby sme sa naozaj stali jeho deťmi! Snažme sa to napĺňať a chcime žiť pre večnosť. Stačí iba ostať verní v tom, v čom sme povolaní! Naša práca, rodina voľný ča, život... V tom nás povzdbudil aj náš otec arcibiskup Bernard Bober vo svojej homílii na tejto púti pod obrazom našej nebeskej Matky v Gaboltove, aby sme zostali múdri a trpezliví. Len múdrosť sama o sebe nestačí, ak nie sme trpezliví. A trpezlivosť, to je vernosť. 

Ak je našou túžbou priblížiť sa k nášmu nebeskému Otcovi, spoznávajme Ho, či už cez písmo, ale aj cez tieto stretnutia. Ja vás chapci, chlapi už teraz pozývam, aby bolo vašou túžbou hovoriť o svojom, našom nebeskom Otcovi. Povzbudzujem vás všetkých v múdrosti, vernosti a v plnení svojich zmlúv.Kto chce hľadá spôsoby, kto neche, hľadá dôvody... 

Ďakujem nebeskému Otcovi, za „chesed“ . ktorý mi prejavuje, že môžem Ho takto chváliť, lepšie spoznávať a hoci len o milimeter, ale verím,, že som sa opäť priblížil k Nemu. 

Týmto chcem sa poďakovať a Pán Boh zaplať všetkým , ktorí svojou obetou a vernosťou pripravili tohtoročné stretnutie, školským sestrám sv. Františka, spoločenstvu Marana Tha, diakonovi Jozefovi Mihokovi, otcom redemptoristom z Gaboltova , pánovi Colinovi Symesovi ale aj tým, ktorí pripravovali chutné jedlá, občerstvenie a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do priebehu tohto stretnutia, ale hlavne nášmu nebeskému Otcovi, ktorý ostáve verný vo svojej zmluve. A čo Ty...?

Peter


Púť mužov 2012 Gaboltov

Galéria