Apríl 2010

25. apríl 2010

Veľkonočný aprílový večer chvál bol oslavou zmŕtvychvstania nášho Pána nielen počas zvelebenia piesňami, ale aj cez modlitby. Asi 25 ľudí prišlo úplne nových, ktorí prišli na pozvanie tých, ktorí už chodia pravidelne.

Tento večer chvál bol obohatený a originálny návštevou hosťa z Malajzie Jude Antoine, ktorý bol v tomto mesiaci na Slovensku vo viacerých mestách, ale hlavne na KU v Ružomberku. Je to laický misionár, otec dvoch detí, ktorý vo veľkej moci ohlasuje evanjelium po celom svete. Keďže je priateľom nášho spoločenstva už niekoľko rokov, rád prišiel opäť medzi nás. Tešil sa, že KPC už slúži veriacim a delil sa s radostnou zvesťou.

Jude Antoine

Vysvetľoval nám pasáž z listu Rimanom: Milosťou ste spasení! Spása je zadarmo, ale náš podiel je na našej spolupráci v tom, či ju prijmeme. Po jeho svedectve dal aj výzvu na prijatie Krista, kde takmer 200 prítomných, hlavne mladých ľudí povedalo modlitbu prijatia Krista za svojho Pána a Spasiteľa. Mnohí počas jeho služby boli oslobodení, uzdravení a posilnení nádejou, že do boja nejdú sami, ale s Kristom, ktorý premohol smrť.

Väčšina, ktorí chceli ešte hlbšie ísť za Kristom prišli dopredu na modlitbu príhovoru.

Všetci veľmi silno prežili Božiu prítomnosť, pokoj a radosť, ktoú tento svet nemôže dať.