Slávenie séderu a paschálneho trojdnia v KPC

Už vo Veľkom týždni sme vošli do atmosféry prípravy na Veľkú noc slávením séderovej večere s absolventmi kurzov Alfa, ktorí sa zúčastňujú na škole učeníka. Aj pracovníci CVČ bl. Jána Pavla II. zo Sekčova s pani riaditeľkou Mgr. Evou Hužvárovou sa prišli správne naladiť na prežívanie paschálneho tridua.

Slávili sme podobnú večeru, akú prežíval Pán Ježiš s apoštolmi, ako prežíval izraelský ľud stáročia, keď si pripomínal víťazný prechod - Pesach. Aj dnes tento séder slávi mnoho Izraelitov, ale aj kresťanských spoločenstiev s novozákonným akcentom, lebo Mesiáš už prišiel v Ježišovi Kristovi. Bol to obrad - celebrácia Božieho slova s vysvetlením všetkých symbolov.

Zišli sme sa vo veľkej čajovni v suteréne - v dolnej miestnosti /Ježiš v hornej/. Mali sme radosť z toho, že sme mohli hostiť skupinu mladých učeníkov. Jeden z učeníkov /Filip Peregrin/ bol ako hlava rodiny - otec. Pomodlil sa všetky požehnania. Sestra Damiána bola matkou pri hlavnom stole. Zapálila sviece a predniesla modlitbu. Helka Slivková vysvetľovala a komentovala všetky symboly. Ostatné úlohy sme podelili medzi prítomných. Bolo ich takmer 40.

Prečo je táto noc iná, než všetky ostatné ?

Prečo to robíme? Viacerí účastníci sa na to pýtali. Ale po dvoch hodinách počúvania Božieho slova, komentároch a požehnaniach, všetci spoznali odpoveď. V druhej časti séderu bola riadna večera, kde sme si aj pochutili na dobrotách, ktoré pripravila sestra Bernadeta. Po večeri sme spievali chválospevy a židovské piesne, kde sme oslavovali Boha aj židovskými tancami.

Cítili sme sa skrze túto večeru zjednotení s Ježišom, Synom Izraela, ktorý sa stal Baránkom, ktorý sňal hriech sveta. Nejde o rituál. Takto podobne slávil aj Ježiš s apoštolmi židovskú večeru. Vložil do nej seba samého. Hoci svätá omša je sprítomnením a séder len spomienkou, predsa vďaka nemu môžeme hlbšie prežívať skutočnosť Eucharistie aj význam slávenia Veľkej noci.

Obrady paschálneho trojdnia slávil u nás kňaz Ján Dolný, ktorý sa po štúdiách z USA vrátil na Slovensko.

Na Zelený štvrtok sme mali aj obrad umývania nôh, aby sme hlbšie pochopili prikázanie lásky, ktoré nám dal Pán Ježiš. Vďaka bratom zo spoločenstva aj miništrantom, ktorí sa dali k dispozícii pre túto službu.

Na Veľký piatok nám traja mladí muži zaspievali pašie, prežili sme poklonu krížu a učili sme sa škole modlitby podľa starej tradície Cirkvi.

Veľkonočná vigília sa natiahla až do nedele. Začali sme ju sláviť o 21:30 a skončili sme po polnoci. Vychutnali sme si krásu všetkých čítaní a na záver sme ohlásili v procesii Vzkriesenia aj nášmu sídlisku, že Ježiš žije!

S aktívnou účasťou v liturgii boli zapojené všetky sestry františkánky, ale aj lektori, žalmisti a mnoho dobrovoľníkov. Pán kostolník Ing. Stanislav Goban za celé spoločenstvo vyjadril poďakovanie duchovnému otcovi Jánovi za hlboké prežitie paschálneho trojdnia všetkých zúčastnených.

sr. Helena

Galéria